Home / Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (น.ส.วาสนา แดงอ่ำ) Annual conference on Magnetism and Magnetic Materials ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 นางสาววาสนา แดงอ่ำ นิสิตระดั ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (นายสุธีร์ สัมพันธ์อภัย) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ summer school 2017

เมื่อวันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานายสุธีร์ สัมพ ... Read More »

ประกาศการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ประเภทคณาจารย์ประจำ

ประกาศตณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ... Read More »

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทา ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายฯ ปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานวิทยาศาสตร์วิจัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดี ... Read More »