Home / Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

Author Archives: ธีระศักดิ์ ธงยันต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ราย ... Read More »

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่ ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิต ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิต ... Read More »

โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ถวายพระพุทธรูป ณ วัดป่ากู่แก้ว

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ... Read More »

โครงการคุณธรรมปลูกจิตอาสาเพื่อสานฝันปันรักให้น้อง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงกา ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เตรียมความพร้อมสู่ English Exit Exam

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 (รหัส58) และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารหัส ... Read More »

ประกาศให้นิสิตชั้นปีที่ 3 รหัส 58 เข้าสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU English Exit-Exam )

ประกาศ ให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58) เข้าสอบค ... Read More »