Home / Author Archives: นันทาศิริ สมใจ

Author Archives: นันทาศิริ สมใจ

พิธีส่งมอบ “ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระยะที่2”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาคี ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับท ... Read More »

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัคร ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรม iThesis”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โคร ... Read More »

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุค ... Read More »

ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมกา ... Read More »