Home / Author Archives: นันทาศิริ สมใจ

Author Archives: นันทาศิริ สมใจ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัคร ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรม iThesis”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โคร ... Read More »

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุค ... Read More »

ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมกา ... Read More »

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจาร ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ใน ... Read More »

ประกาศจากสำนักคอมพิวเตอร์ ระบบบริการอินเตอร์เน็ตอาจเกิดการขัดข้อง (MSU-Net)

ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้อง ... Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพ ... Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมบริจากโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร แ ... Read More »