ACTIVITIES

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท&สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย...

บริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 14-15  พ.ย. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  จ.สุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 196...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 7 พ.ย. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  จำนวนทั้งสิ้น 133 คน...

โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน โดยโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัทแคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ณ บริษัทแคนาเดียน...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดการนำเสนอผลงาน Pitching แบบออนไลน์ (SCiUS Forum ครั้งที่ 10)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานนำเสนอผลงานของนักเรียน วมว. (SCiUS Forum ครั้งที่ 10)...

บริการวิชาการ โรงเรียนทรายทองวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ...

บริการวิชาการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ...

คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ร่วมกันจัดประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์...

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางและแนวทางการวิจัย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับคณะ หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานร่วมกัน โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์...