Home / หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร) (page 3)

หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร)

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับโล่รางวัลผลงานดีเด่นใน การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิ ... Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม (โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าดอนหนาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑณา นครเรียบ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีเป็นหัวหน้าโครงการ)

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล รางวัลร ... Read More »

รางวัลผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ (นางสาวปิยะดา สุทธิปัญโญ นักวิชาการการเงินและบัญชี)

 รางวัลผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสด ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นฯ ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดี ... Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นจากสำนักศึกษาทั่วไป

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานวันคล้ายวันสถ ... Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสภาคณาจารย์ (ผศ.ดร.มัณฑนา นครเรียบ)

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมเชิดชู ... Read More »

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ ... Read More »

รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (ดร.อุษา กลิ่นหอม)

  ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิ ... Read More »

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (ผศ.ดร.บรรจบ วันโน)

  ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาข ... Read More »