Home / หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร) (page 4)

หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร)

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (ผศ.ดร.ประสงค์ สีหานาม)

  ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาข ... Read More »

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (ผศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ)

  รายละเอียด รางวัล: รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิช ... Read More »

นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ประจำปี 2555 (ดร.รักฤดี สารธิมา)

  ชื่อผลงาน/ทุน : นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคม ... Read More »

นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ประจำปี 2555 (ผศ.ดร.ปิยะพร แสนสุข)

  ชื่อผลงาน/ทุน : นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีว ... Read More »

นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2555 (ผศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ)

ชื่อผลงาน/ทุน : นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ปร ... Read More »

นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 (ดร.โชคชัย วิริยะพงษ์)

  ชื่อผลงาน/ทุน : นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิ ... Read More »

บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นผ่านการคัดเลือกตัวแทน มหาวิทยาลัย เพื่อจัดส่งไปยัง ปขมท. ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น (นายธีระศักดิ์ ธงยันต์)

  ชื่อผลงาน/ทุน : บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นผ่า ... Read More »

บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555 ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (นางสุพรรณิการ์ บุตรวงษ์)

  ชื่อผลงาน/ทุน : บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานของมหาว ... Read More »

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ (รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล)

  ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาข ... Read More »

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ (ผศ.ดร.ขวัญเรือน พาป้อง)

  ชื่อผลงาน/ทุน : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาข ... Read More »