Home / หอเกียรติยศ (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

หอเกียรติยศ (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีช ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายพงศกร แก้ววิเศ ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน ได ... Read More »

นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (ชีววิทยา) ได้รับทุน Student Travel Award จากงานประชุม ICOBTE 2015,

  นายนัฐวุฒิ พานิชย์เลิศอำไพ นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (ชีววิ ... Read More »

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ซึ่งเป็นศิษย์เก่า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลด้านงานวิจัยจากการประชุม HERP Congress III

เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิ ... Read More »

รางวัลคนดีศรี มมส. (นายศิริชัย คงแสนคำ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีววิทยา)

รางวัลคนดีศรี มมส. (นายศิริชัย คงแสนคำ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขา ... Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ หัวหน้างานกิจการนิสิตและสา ... Read More »