Home / หอเกียรติยศ (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

หอเกียรติยศ (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (น.ส.วาสนา แดงอ่ำ) Annual conference on Magnetism and Magnetic Materials ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 นางสาววาสนา แดงอ่ำ นิสิตระดั ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (นายสุธีร์ สัมพันธ์อภัย) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ summer school 2017

เมื่อวันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานายสุธีร์ สัมพ ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (นายเจตนิพิฐ ธรรมเกตุ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีช ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นายพงศกร แก้ววิเศ ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รับใบประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน ได ... Read More »

นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (ชีววิทยา) ได้รับทุน Student Travel Award จากงานประชุม ICOBTE 2015,

  นายนัฐวุฒิ พานิชย์เลิศอำไพ นิสิตหลักสูตร ปร.ด. (ชีววิ ... Read More »