Home / หอเกียรติยศ (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

หอเกียรติยศ (นิสิตคณะวิทยาศาสตร์)

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสต ... Read More »

อาจารย์และนิสิตภาควิชาชีววิทยา ได้รับทุนนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ

นางสาวประทานพร บรรยงค์ นิสิตปริญญาตรี สาขาชีววิทยา ได้รับทุน ... Read More »

นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประกวดผลงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด ... Read More »

นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (น.ส.วาสนา แดงอ่ำ) Annual conference on Magnetism and Magnetic Materials ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 นางสาววาสนา แดงอ่ำ นิสิตระดั ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (นายสุธีร์ สัมพันธ์อภัย) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ summer school 2017

เมื่อวันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานายสุธีร์ สัมพ ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (นายเจตนิพิฐ ธรรมเกตุ)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพร สีแดง และ นางสาวจิตรานุช ศรีช ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »