Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

พิธีเปิดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มห ... Read More »

โครงการ REU/RCN Summer 2018

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.ประธาน ศรีวิไล รองคณบ ... Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาร ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ป ... Read More »

โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตปี4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยม ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ด ... Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบ ... Read More »

ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่ ... Read More »

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่ ... Read More »