Home / ข่าวเด่น (page 4)

ข่าวเด่น

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560  ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560  ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณ ... Read More »

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

อบรมการใช้งานเครื่องวิเคราะห์หาโครงสร้างของวัสดุที่อยู่ในรูปสารประกอบโดยการใช้หลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ๊กซ์ (XRD)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ค ... Read More »

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) จัดการบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม SC1-200 โครงการพั ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ... Read More »

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ... Read More »