Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-T ... Read More »

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครง ... Read More »

ประกาศผลการพิจารณาอุดหนุนในการพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนในการพั ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.2561)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื ... Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแ ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับท ... Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ราย ... Read More »

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัคร ... Read More »