Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์และผู้ ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสารวมใจคณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาพื้นที่สีเขียว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอ ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ส.ค.2561)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต แ ... Read More »

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่การจ ... Read More »

โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาแลกเปลี่ย ... Read More »

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสรรห ... Read More »