Home / การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »

แนวปฏิบัติที่ดี ด้านงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

สืบเนื่องจากการประชุมงานบริการวิชาการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหน ... Read More »

แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับแนวทางส่งเสริมการเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้มีความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มาของแนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการอ ... Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) “การเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้มีความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560”

           ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเป ... Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัย งานบร ... Read More »

แนวปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการและการวิจัยจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการและการวิจัยจากโครงการแลกเปลี่ยนเรี ... Read More »

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปี 2557

Read More »