Home / การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัย งานบร ... Read More »

แนวปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการและการวิจัยจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการและการวิจัยจากโครงการแลกเปลี่ยนเรี ... Read More »

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจำปี 2557

Read More »