Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิ ... Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโค ... Read More »

ต้อนรับ Dr. John O Gibson เยียมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาส ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยนางอมรรัต ... Read More »

โครงการสุขภาพและสวัสดิภาพ (สามแยกปากหวาน ลดปัญหาจราจร)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโค ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยการทำวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิต ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิต ... Read More »

โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดโลกร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ... Read More »

โครงการคุณธรรมปลูกจิตอาสาเพื่อสานฝันปันรักให้น้อง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงกา ... Read More »