Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย(อะตอมเกมส์)ครั้งที27

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศ ... Read More »

พิธีส่งมอบ “ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระยะที่2”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาคี ... Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จั ... Read More »

นิสิตภาควิชาฟิสิกส์ รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประกวดผลงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน พร้อมถวายต้นดอกเงิน ณ อาคารพละศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล อุดชาช ... Read More »

นิสิตสาขาฟิสิกส์จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ภาควิชาฟิสิกส์ ภายใต้หลักสูตร วท. ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกีฬาราชพฤกษ์ ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 – 24 มีนาคม 2561 สโมสรนิสิต ... Read More »