Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ไ ... Read More »

กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศ ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. ได้รับรางวัลในงาน 7th SCiUS Forum @ ขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนักเรี ... Read More »

โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ... Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลี้ยงผึ้งเชิงการค้า”

เมื่อวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ... Read More »

จัดโครงการ “การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 10” (Bioresearch)

เมื่อวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ... Read More »

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าอบรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่วันที่ 19 เมษายน 2560 นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปร ... Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำสาระของรายวิชาในหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์รวมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารค ... Read More »