Home / ข่าวบุคลากร

ข่าวบุคลากร

ประกาศการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ประเภทคณาจารย์ประจำ

ประกาศตณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทา ... Read More »

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Silver nano/microstructure : Fabrication, Applications and Commercialisation”

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Silver nano/microstructur ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้ประจำปี 2561

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความ ... Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาล ... Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาส ... Read More »

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยปฏิบัติการวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยปฏิบัต ... Read More »

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นและนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้ ... Read More »

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ เรื ... Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ ... Read More »