Home / ข่าวบุคลากร

ข่าวบุคลากร

กำหนดการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ... Read More »

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจาร ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ธ.ค.2560)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโ ... Read More »

ประกาศการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ประเภทคณาจารย์ประจำ

ประกาศตณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะ ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทา ... Read More »

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Silver nano/microstructure : Fabrication, Applications and Commercialisation”

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Silver nano/microstructur ... Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้ประจำปี 2561

ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความ ... Read More »

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาต่อในประเทศ จากกองทุนพัฒนามหาวิทยาล ... Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาส ... Read More »