Home / ข่าวบุคลากร

ข่าวบุคลากร

พิธีส่งมอบ “ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ระยะที่2”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับภาคี ... Read More »

ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะว ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (มี.ค.2561)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนโครง ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.2561)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแ ... Read More »

กำหนดการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ... Read More »

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจาร ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (ธ.ค.2560)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ... Read More »