รศ.ดร. ชนิดาพร  ตุ้มปี่สุวรรณ และ ผศ.ดร.ศักดิ์บวร  ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ผศ.ดร. กิตติ ตันเมืองปัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ค้นพบหอยทากบกชนิดใหม่ของโลก คือ หอยหางดิ้นสีนิล Cryptosemelus niger ซึ่งเป็นหอยทากบกที่อยู่ในช่วงกึ่งกลางวิวัฒนาการระหว่างหอยทากบกกับทากเปลือย เปลือกลดรูป มีแมนเทิลคลุมเปลือก เปลือกสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวมีสีดำเข้ม อาศัยอยู่ใต้ซากใบไม้ที่ทับถมกัน ตามซอกหิน

หอยหางดิ้น (dancing snails) มีพฤติกรรมที่น่าสนใจ คือ ดิ้น และสะบัดหางหนีศัตรู ลักษณะเหมือนการเต้นรำ ข้อมูลจากการวิจัยนี้เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และการกระจายทางภูมิศาสตร์ของหอยทากบกขนาดเล็ก ซึ่งใช้เป็นตัวอย่างในการสอนวิชาสังขวิทยา (Malacology) อนุกรมวิธาน (Taxonomy) และชีวภูมิศาสตร์ (Biogeography) ได้เป็นอย่างดี

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ZooKeys ในปี ค.ศ. 2023 ดังเอกสารอ้างอิง

Sakboworn Tumpeesuwan, Kitti Tanmuangpak, Chanidaporn Tumpeesuwan (2023) New species of the dancing semislug Cryptosemelus Collinge, 1902 (Eupulmonata, Ariophantidae) from Loei Province, northeastern Thailand with a key to genera of mainland Southeast Asian semislugs and a key to species of the genus. ZooKeys 1163: 47-59.

https://zookeys.pensoft.net/article/103650/list/11

ชื่อทุนอุดหนุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565

หอยหางดิ้นสีนิล Cryptosemelus niger

ภาพแผ่นฟันของหอยหางดิ้นสีนิล Cryptosemelus niger

การกระจาย หอยหางดิ้นสกุลCryptosemelus ในประเทศไทย