เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 (14th Science Research Conference, SRC14) เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ โดยในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งอาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม