อาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 (SRC14) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวม 11 รางวัล ได้แก่

ประเภท Oral Presentation

🏅 รางวัล Out Standing
1) นายจีรภัทร ตักโพธิ์ นิสิตภาควิชาเคมี
2) นายปัณณธร เครือบคนโท นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์

🏅 รางวัล Excellent Award
1) รศ.ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา
2) นายณัญธพัส ชนะภัย นิสิตภาควิชาฟิสิกส์
3) นายพงศกร มลสิน นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์
4) นายอนันษา ทองเหลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

🏅 รางวัล Good Award
1) นายพิชาญ พรมจักร นิสิตภาควิชาฟิสิกส์

ประเภท Poster Presentation

🏅รางวัล Excellent Award
1) นางสาวอารรัตน์ ใสส่อง นิสิตภาควิชาชีววิทยา
2) นางสาวอรทัย เสริฐศรี นิสิตภาควิชาชีววิทยา
3) นายธีระศักดิ์ ธงยันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

🏅รางวัล Good Award
1) นางสาววรพร เหล่าจินดา นิสิตภาควิชาชีววิทยา