Home / สื่อวีดีโอ / คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ”
393 views

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ”

มมส จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน­งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 โครงการ “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน­งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ ห้อง D 415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี อาจารย์อรุณ แก้วมั่น ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ­ดำเนินงาน และเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างมี­ประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuh…

ภาพ / ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
วิดีโอ / ตัดต่อ : พัฒนะ พิมพ์แน่น
เสียงบรรยาย : กุลกันยภรณ์ ดอนกระสินธุ์
ผลิตโดย : งานข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม