ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนทรายทองวิทยา จ.ร้อยเอ็ด จำนวนทั้งสิ้น 79 คน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ คุณครูอริยา ทิพชัย คุณครูผู้ประสานงาน และ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ท่านผู้อำนวยการบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ รวมทั้งทีมงาน มา ณ ที่นี้ด้วย