Home / ข่าวกิจกรรม / รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บังอร กองอิ้ม และ อาจารย์ ดร. ปิยธิดา พิมพ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา หนึ่งในทีมวิจัยเรื่อง ซิสเทมาติคส์และชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน (หอยทาก กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือนดิน) ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่ง สกว. ได้แบ่งผลงานวิจัยเด่นออกเป็นด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และด้านวิชาการ ทั้งนี้ผลงานวิจัยเด่นที่ได้รับในครั้งนี้จัดเป็นผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ

1090935 Untitled-2