Home / ข่าวนิสิต / กองบริการการศึกษา มมส ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ”

กองบริการการศึกษา มมส ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ”

มมส
โครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ “ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ (ก.พ.)”

ในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ PH 504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
( ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการเฉพาะ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เท่านั้น )


2016-05-10103134

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://acad.msu.ac.th/cscg/?page=news&view=000041

2016-05-171728071