Home / การจัดการความรู้ (KM) / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
การบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และหน่วยปฏิบัตการวิจัยเฉพาะทาง
คณวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559
2-3 เมษายน 2559


>> ( e-book version )

111026