Home / ข่าวประกวดราคา / ประกาศสอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนและบุคลากรในประเทศอาเซียน (โครงการ วมว.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนและบุคลากรในประเทศอาเซียน (โครงการ วมว.)

ครุฑ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนและบุคลากรในประเทศอาเซียน ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
ตามเอกสารสอบราคาจ้างคณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ จ 1/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559


download_icon_new

ไฟล์มีขนาดใหญ่ กดปุ่ม Download เพื่ออ่านข้อมูล