Home / ข่าวประกวดราคา / ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก สอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนและบุคลากรในประเทศอาเซียน (โครงการ วมว.)

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก สอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนและบุคลากรในประเทศอาเซียน (โครงการ วมว.)

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
สอบราคาจ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ โครงการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนและบุคลากรในประเทศอาเซียน (โครงการ วมว.)


114705