Home / หอเกียรติยศ (อาจารย์และบุคลากร) / ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านเคมีวิเคราะห์ เน้นการพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี โดยมีการศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิจัยในกลุ่มเดียวกัน ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ อาทิ ทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างที่มีขนาดเล็กสำหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนและตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างด้วยตัวทำละลายทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการติดตามสารในกลุ่มเบตาอะโกนิสท์ การพัฒนาระบบการสกัดโดยใช้สารลดแรงตึงผิวสำหรับการตรวจวัดยากำจัดพยาธิปริมาณน้อยในตัวอย่างอาหาร การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่รวดเร็วและง่ายสำหรับการติดตามสารเฮเทอโรไซคลิกเอมีนในตัวอย่างอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ผลงานด้านการวิจัยยังได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่ Impact Factor จำนวน ๑๑ เรื่อง และงานวิจัยได้ถูกนำไปอ้างอิงในวารสารเป็นจำนวนมาก ผลงานที่สำคัญ อาทิ Cationic Micellar Precipitation for Simultaneous Preconcentration of BenzimidazoleAnthelmintics in Milk Samples by High-Performance Liquid Chromatography. Ultrasound-assisted Low Density Solvent Based Dispersive Liquid-liquid Microextraction for Determination of Phthalate Esters in Bottled Water Samples. A preconcentration method for analysis of neonicotinoids in honey samples by ionic liquid-based cold-induced aggregation microextraction เป็นต้น

จากผลงานวิจัยที่มีอย่างต่อเนื่องและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับในวงวิชาการหลายหน่วยงาน จึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ รางวัลสำหรับนักวิจัยดีเด่น จากคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานโล่จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2013 และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมี รางวัล Merck-CST Award for Distinguished Dissertation 2012 ของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ด้วยความรอบรู้และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของวงวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นควรเชิดชูเกียรติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและมหาวิทยาลัยสืบไป