Home / ข่าวบุคลากร / หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ฯ 2560

หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ฯ 2560


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์
งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560


(ดาวน์โหลดเอกสาร) || (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานวิจัย)

research-60