Home / ข่าวนิสิต / โครงการคุณธรรมนำชีวิตสู่ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการคุณธรรมนำชีวิตสู่ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11-12 และ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตสู่ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 700 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกสมาธิ คิดดี ทำดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นิสิตได้นำหลักธรรมไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่เกินขึ้นในโครงการ เป็นกิจกรรมฟังบรรยายคุณธรรม จริยธรรม ฝึกนั่งสมาธิ พร้อมกับจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด