Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการยกระดับสุขภาพกาย สุขภาพจิต สวัสดิภาพชีวิตของนิสิต

โครงการยกระดับสุขภาพกาย สุขภาพจิต สวัสดิภาพชีวิตของนิสิต

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ภาควิชาฟิสิกส์ได้จัดกิจกรรมโครงการยกระดับสุขภาพกาย สุขภาพจิต สวัสดิภาพชีวิตของนิสิต ณ บ้านแคนทองและบ้านลูกรัก อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และตระหนักต่อปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นของสังคม ให้นิสิตมีทักษะในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวัย โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ และ วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน/อิเล็กทรอนิกส์) เข้าร่วม 120 คน