Home / ข่าวเด่น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมติดตามผล กพร. ประจำเดือน มีนาคม 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมติดตามผล กพร. ประจำเดือน มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานการประชุมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม SC1-201/2 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน โดยมีผู้กำกับติดตามและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง