Home / ข่าวนิสิต / นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีและชื่นชม แก่
1) นายฐนันดร์ศักดิ์ เพชรภักดี
2).นางสาวปภัสราภรณ์ สมวงษา
3).นางสาวนีรนุช แสนกล้า
นิสิตสาขา วท.บ.จุลชีววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง ค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร “คัวแมลงแจมครัวโลก”
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560
ณ ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์