Home / ข่าวเด่น / โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้อง SC1 – 100 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและศิษย์เก่าได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน ได้เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และได้แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของตนเองในสังคมปัจจุบัน