Home / ข่าวบุคลากร / คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

1) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา จุรีมาศ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์