Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการวินัยนิสิตพบน้อง ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการวินัยนิสิตพบน้อง ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการวินัยพบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้อง SC1 – 200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต เป็นประธาน มีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทราบถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นิสิตนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการรณรงค์การลดปัญหาด้านวินัยนิสิตและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น