Home / ข่าวกิจกรรม / นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

นิสิตหลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ และ วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรับคัดเลือกเข้าร่วมค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2017) ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560  โดยมี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมและสร้างจิตสำนึกในการเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ พร้อมคัดเลือกเยาวชนลัดฟ้าไปร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนีต่อไป