Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำสาระของรายวิชาในหลักสูตร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำสาระของรายวิชาในหลักสูตร

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจักทำสาระของรายวิชาในหลักสูตรและการประเมินผู้เรียน ณ ห้องประชุม SC1-200 เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ทุกหลักสูตร เข้าร่วมโครงการ