Home / ข่าวเด่น / คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้แทนจาก สสวท.

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้แทนจาก สสวท.

เมื่อวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตรจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับผู้แทนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า และ อาจารย์คงนิตา เคยนิยม ในโอกาสเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนระดับปริญญาโท (ประเภท Premium) ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ณ ห้อง SC2-201/2