Home / ข่าวกิจกรรม / จัดโครงการ “การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 10” (Bioresearch)

จัดโครงการ “การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 10” (Bioresearch)

เมื่อวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “การนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 10” (Bioresearch) โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนิสิต การจัดนิทรรศการโปสเตอร์  โดยมีคณาจารย์และนิสิตร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก