Home / ข่าวกิจกรรม / อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลี้ยงผึ้งเชิงการค้า”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลี้ยงผึ้งเชิงการค้า”

เมื่อวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลี้ยงผึ้งเชิงการค้า” ภายใต้โครงการ หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม SC1-303 อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชาวบ้านในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคลากรและนิสิต จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ ภายในงานมีการบรรยายเรื่องการเลี้ยงผึ้ง วิธีปฏิบัติในภาคสนามจริง ถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงผึ้ง โดยอาจารย์อาทิตย์ วงศ์น้ำคำ