Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16

โครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16  และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จากรองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพล มีนา เรื่อง “Experimental study of the performance heat transfer of thermo siphon heat exchanger using Silver-nanofluid as working fluid” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานทั้งแบบภาคบรรยายและแบบโปสเตอร์ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก