Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วม “การใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา”

ขอเชิญเข้าร่วม “การใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา”

การใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 15-16 พ.ค. 60 ณ ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์  B411 สำนักคอมพิวเตอร์

(กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

สมัครเข้าร่วมอบรม http://grad.msu.ac.th/tianing-grad/ (ภายในวันที่ 11 พ.ค.60 นี้ เท่านั้น)

กำหนดการฝึกอบรม
(สำหรับกลุ่มอาจารย์ วันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 08.30-13.00 น.)
(สำหรับกลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 13.00-16.30 น.)
(สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา วันที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 08.30-13.00 น.)

2017_05_09_15_41_57