Home / การจัดการความรู้ (KM) / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) “การเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้มีความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) “การเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้มีความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560”

           ขอเชิญคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
“การเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้มีความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560”
โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง)
เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้จะได้รับฟังหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้

– ทุนวิจัยและทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยต่างประเทศ
– โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศ
– MOU ระหว่าง มมส.กับสถาบันต่างประเทศที่น่าสนใจ

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ SC1-200