Home / ข่าวเด่น / คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก University Teknologi Petronas

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก University Teknologi Petronas

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก University Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้านการใช้ห้องปฏิบัติการ ความร่วมมือด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การร่วมโครงการวิจัยและการร่วมมือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และด้านอื่นๆ ณ ห้อง SC2-201/2