Home / ข่าวกิจกรรม / เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะภายใน มมส.

เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะภายใน มมส.

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วม “กิจกรรมรณรงค์ โครงการบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560” โดยกองอาคารสถานที่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เพื่อมุ่งมั่นจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งเพื่อสร้างวินัย และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร นิสิต และนักเรียน ในการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนเป็นการลดปริมาณขยะและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม