Home / ข่าวเด่น / วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 ณ ม.บูรพา

วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 ณ ม.บูรพา

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนทุนเรียนดีระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางไปร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 National Science Research Conference ในหัวข้อ ”วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมกับมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานมี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.๙ ,นิทรรศการการแสดงผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรับเชิญ ,นิทรรศการแสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำ และการนำเสนอผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี แบบภาษาอังกฤษ ช่วงเย็นคณะผู้บริหาร บุคลกร และแขกได้ร่วมรับประทานอาหาร และมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และบุคลากรดีเด่นแห่งเครือเทา-งาม และพิธีปิดงาน วันที่ 26 พฤษภาคม ได้มีการมอบธงให้กับเจ้าภาพในการจัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 10 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ ในปี 2561 นี้