Home / ข่าวกิจกรรม / นักเรียน วมว. เข้าค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นักเรียน วมว. เข้าค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นำนักเรียนในโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 90 คน เข้าร่วมโครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมเริ่มวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นักเรียน อาจารย์และผู้ดูแลโครงการลงทะเบียนเข้าสู่พิธีเปิดค่าย “ฝึกอบรมอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยวิทยากรจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร นำนักเรียนทำกิจกรรมการเล่นเกมละลายพฤติกรรม กิจกรรมพลังงานฐานการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่มสี ทำกิจกรรม “โลกในอนาคต” ผ่านห้องนิทรรศการรู้ค่าพลังงาน ห้องนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานควรรู้ และห้องนิทรรศการประหยัดพลังงานเราทำได้ โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตัวเองผ่านการวาดภาพ ช่วงบ่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระบบนิเวศป่าชายเลนและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และวันที่ 6 มิถุนายน 2560 มีกิจกรรมดูนกบริเวณบ้านพัก กิจกรรมระดมสมองและนำเสนอผลงานของแต่ล่ะกลุ่มสี พิธีปิดค่ายได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน วมว. โดย ดร. สนใจ หะวานนท์ รองผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และมอบของที่ระลึกให้กับทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากนั้นได้เดินทางมุ่งหน้าไปศึกษาโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี และกลับเข้าพักที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม