Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการให้ความรู้แก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการให้ความรู้แก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความรู้แก่นิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิต มีตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ประกอบด้วยตัวแทนสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์/หัวหน้าชมรม/ตัวแทนชั้นปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นิสิตสามารถนำกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้ แล้ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์