Home / ข่าวเด่น / คณะวิทยาศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน “ฮีตเดือน ๘ บุญเข้าพรรษา”

คณะวิทยาศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน “ฮีตเดือน ๘ บุญเข้าพรรษา”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน ๘ บุญเข้าพรรษา” ประจำปี 2560 โดยถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ให้แด่พระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา เป็นการเสร็จพิธีถวายเทียนพรรษา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ทำโรงทานก๋วยจั๊บเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลกรและผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป กิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ณ อาคารพละศึกษา