Home / ข่าวเด่น / โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 “การปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน” ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธาน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้าน การคิดภาระงานที่ถูกต้อง รวมถึงการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมสู่ความก้าวหน้าในสายงาน อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุน