Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์แบบเข้มข้น (Intensive Physics Laboratory)”

โครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์แบบเข้มข้น (Intensive Physics Laboratory)”

โครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์แบบเข้มข้น (Intensive Physics Laboratory)”
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักการและเหตุผล

วิชาฟิสิกส์ ถือได้ว่าเป็นวิชาที่นักเรียนในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เรียนและทำความเข้าใจยาก ทำให้ผลการศึกษาของนักเรียนหลายๆคน ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียนการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดให้มีการบริการวิชาการทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการ แก่โรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนในเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ทางโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนที่สนใจหรือต้องการเสริมความรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ เข้าร่วมโครงการฯ

จากเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญแก่โรงเรียนในเครือข่าย โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน เพื่อการพัฒนาทักษะทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์  และคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยนักเรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุด และประสบผลสำเร็จอย่างดีในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างเส้นแนวโน้ม เพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
  2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ขั้นสูงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  3. ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย และหน่วยวิจัย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

1) คณาจารย์ บุคลากร ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 คน
2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย (ให้ส่งได้โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน) โดยจะทำการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 20-30 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันเริ่มต้นโครงการวันที่ 25-27  สิงหาคม 2560 และวันสิ้นสุดโครงการวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ค่าลงทะเบียน

นักเรียน                ค่าลงทะเบียน    2,050     บาท/คน

***หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน (อาหารว่างเช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน /ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร)

กำหนดการ / ใบสมัคร ดาวน์โหลด

123573