Home / ข่าวเด่น / ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันให้ผู้ปกครองได้ทราบ และสวัสดิการ ความปลอดภัย วินัยนิสิต วินัยจราจร ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต โดย ดร.อนุวัฒน์ วันทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต นอกจากนี้ยังให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยและพบกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 4 สาขาภาควิชา ณ ห้อง SC1-100 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น.