Home / ข่าวเด่น / โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวัน 25 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการเริ่มต้นศึกษาในระดับอุดมศึกษา หลักจากนั้นมีการบรรยายแนะนำนิสิต โดย อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิยาลัย การแต่งกายของนิสิตให้ถูกระเบียบ , อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง รองคณบดีฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต และแนะนำส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต จากฝ่ายสารสนเทศ เรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดย คุณธีระศักดิ์ ธงยันต์ , ฝ่ายวิชาการ เรื่องงานตารางเรียน การลงทะเบียนเรียน โดย คุณสยาม อินกอง และ ฝ่ายกิจการนิสิต เรื่อง งานกิจกรรม งานทุนการศึกษา และ ทุนกู้ยืม กยศ. โดย คุณอนันษา ทองเหลา เสร็จกิจกรรมนิสิตเข้าพบอาจารย์ประจำภาควิชา ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม SC1-100