Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีกาศึกษา 2560 โดย อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วันทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการดูแลนิสิต การเข้าใจปัญหา และการแก้ปัญหาให้กับนิสิต สามารถดูแลนิสิตได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดย คุณเกรียงไกร นามพุทธา เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ผู้ดูแลระบบให้ความรู้และวิธีการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง SC1-200 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.